Follow Us On

Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston tiimi semifinaaliin SFV:n innovaatiokilpailussa

Henkilö pitelee hehkulamppua. Taustalla taivas ja auringonlasku

Tiedotteet

Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston tiimi semifinaaliin SFV:n innovaatiokilpailussa

 

Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston muodostama tiimi etenee semifinaaliin Svenska folkskolans vännerin innovaatiokisassa, jossa etsitään uusia ratkaisuja koulutuksen eriarvoisuuden kitkemiseksi. 

“Toivon luominen ja tulevaisuuteen katsominen voimavarojen kautta on keskeistä kaikelle Kukunorissa tehtävälle toiminnalle ja kehittämillemme ratkaisuille. Meille oli erittäin luonnollista lähteä mukaan innovaatiokilpailuun, jossa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla jokainen lapsi ja nuori voi saavuttaa täyden oppimispotentiaalinsa. Uskomme vahvasti kilpailun ideaan siitä, että haaveiden ympärille tarvitaan reittikarttoja, tukea sekä toivoa haaveiden toteutumisesta. Lähdimmekin innolla mukaan, kun saimme pyynnön Daterolta lähteä kilpailuun yhdessä”, Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio kertoo.

Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston muodostama tiimi eteni ideallaan kiihdyttämövaiheeseen, jonka työpajoissa ratkaisuehdotuksia hiottiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tiimimme ideana on kehittää alusta, jolla ratkaistaan koulutuksen eriarvoisuutta kompensoimalla heikkoa lukemista ja kirjoittamista.

“Miettiessämme minkälaisella idealla lähtisimme kilpailuun mukaan jäimme pohtimaan seuraavaa: Onko lukemalla opittu tieto arvokkaampaa kuin kuuntelemalla omaksuttu? Jopa 15%lla ihmisistä on synnynnäinen ominaisuus, joka asettaa heidät eriarvoiseen asemaan, kun vaadimme heiltä oppimisen tapahtuvan kirjoitetun kielen kautta. Nykyteknologiaa hyödyntämällä voimme kuitenkin lieventää koulutuksen eriarvoisuutta tälle ihmisryhmälle”, Dateron toiminnanjohtaja Sonja Haga-Erickson valottaa idean taustoja.

“Daterossa olemme yli kahdenkymmenen vuoden ajan työskennelleet sen eteen, että LuKi-vaikeuden omaavat oppilaat saisivat käyttää lukemista ja kirjoittamista kompensoivia digitaalisia työkaluja. Tunnemme tarpeet sekä olemassa olevat välineet ja ratkaisut, tarvitsimme innovaation niiden käyttöönottoon ja tunnetuksi tekemiseen suurelle yleisölle, mikä sai meidät tekemään hakemuksen SFV:n innovaatiokilpailuun.” 

Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on tuonut työskentelyyn uusia näkökulmia ja näyttäytyy kilpailussa vahvuutena. 

“Meidän joukkueemme kolme eri organisaatiota edustavat varsin erilaista, toisiamme täydentävää osaamista. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, tutkimuslähtöinen ja innovatiivinen tapa lähestyä kilpailuehdotusta ja ratkaisuja on jo näin alkumetreillä ollut erittäin innostavaa”, Sonja Haga-Erickson täsmentää.

Tiimimme etenee haastekilpailussa 2.12.2021 järjestettävään semifinaaliin, jossa valitaan kuusi tiimiä jatkamaan idean kehittämistä eteenpäin kohti vuoden 2022 alun finaalia. 

SFV Start! -haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat kaikkia lapsia ja nuoria (0–20-vuotiaat) menestymään oppimalla. Ratkaisujen avulla kitketään koulutuksen eriarvoistumista.

Datero ry on Pohjanmaan maakunnassa 20 vuotta toiminut erityisryhmien tieto- ja viestintätekniikan keskus. Sitä ylläpitää 17 potilas- vammais- ja etujärjestöä. Toimintamme on kaksikielistä ja suurin asiakasryhmä on LuKi-vaikeuden omaavat henkilöt.

Kukunori ry innostaa kaikkia tarttumaan toimeen ja kehittämään uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Mukana on jo 43 mielenterveys-, vammais- ja päihdealan järjestöä. Etsimme yhdessä uusia tapoja lisätä hyvinvointia ja kokoamme ihmisiä yhteen. Kukunori on kulttuuria, kokeiluja, ratkaisuja ja toimintaa.

VME Interaction Design Environment on Vaasan yliopiston kehittämä tulevaisuuden käyttöliittymien osaamiskeskus ja pilottiympäristö. Vaasan Technobothniassa sijaitseva VME tarjoaa avoimen ympäristön ja toimintamallin käyttöliittymien tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyölle ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä käyttöliittymien kehittämiseen.

Dateros, Kukunoris och Vasa universitets team till semifinal i SFV:s innovationstävling

Dateros, Kukunoris och Vasa universitets team går vidare till semifinalen i Svenska folkskolans vänners innovationstävling, som går ut på att söka nya lösningar för att minska på ojämlikhet inom utbildning.  

“Att skapa hopp och se framåt genom resurser är centralt för alla aktiviteter och lösningar vi utvecklar i Kukunori. Det var mycket naturligt för oss att delta i en innovationstävling som syftar till att hitta lösningar som gör det möjligt för alla barn och ungdomar att nå sin fulla inlärningspotential. Vi tror starkt på tävlingens idé om  att man runt drömmar behöver skapa ruttkartor, stöd och ett hopp om att drömmarna kan förverkligas. Vi var väldigt glada över att vara med när vi fick en förfrågan från Datero om att tillsammans delta i tävlingen, säger Markus Raivio, verksamhetsledare för Kukunori.

Dateros, Kukunoris och Vasa universitets gemensamma team har med sin idé gått vidare till accelerationsfasen, där de olika förslagen slipades i samarbete med experter. Vårt team har som idé att utveckla en plattform där vi vill ta itu med att lösa ojämlikheter i utbildning genom att kompensera en svag läs- eller skrivförmåga. 

När vi övervägde vilken typ av idé vi skulle delta i tävlingen med, blev vi att fundera över följande fråga: Är informationen man erhållit genom att läsa mera värd än den man erhållit genom att lyssna? Upp till 15 %  av människorna har en medfödd egenskap som försätter dem i en ojämlik situation när vi kräver att de lär sig genom skriftligt språk. Genom att använda modern teknologi kan vi minska ojämlikheten i utbildningen för den här gruppen människor, säger Sonja Haga-Erickson, verksamhetsledare för Datero, då hon belyser bakgrunden till idén.

”På Datero har vi arbetat i över tjugo år för att studenter med läs- och skrivsvårigheter ska kunna använda kompenserande digitala verktyg vid läsning och skrivning. Vi känner till behoven och de befintliga verktygen och lösningarna, och behövde en innovation för att distribuera och marknadsföra dem till allmänheten, vilket ledde till att vi lämnade in en ansökan till Svenska folkskolans vänners START! Innovations tävling.” 

Samarbetet med olika organisationer har gett arbetet nya synvinklar och ny styrka för tävlingen. 

“De tre olika organisationerna i vårt team representerar helt olika kompetenser, som kompletterar varandra. Att identifiera kundernas behov, ett forskningsdrivet och innovativt sätt att närma sig tävlingsförslaget och lösningarna har redan i initialskedet varit mycket inspirerande, säger Sonja Haga-Erickson.

Vårt lag går vidare till semifinalen i utmaningstävlingen den 2 december 2021, där sex lag kommer att väljas ut för att fortsätta utveckla idén vidare mot finalen i början av 2022. 

I SFV Start! -utmaningstävlingen efterlyses sociala innovationer, som hjälper alla barn och unga (0-20 år) att lyckas genom att lära sig. Lösningarna används för att radera ut ojämlikhet inom utbildningen. 

Datero rf är ett informations- och kommunikationsteknologiskt center för specialgrupper, som varit verksamt i Österbotten i 20 år. Föreningen drivs av 17 patient-, handikapp- och intresseorganisationer. Vår verksamhet är tvåspråkig och den största kundgruppen är personer med läs- och skrivsvårigheter. 

Kukunori ry inspirerar alla att agera och utveckla en ny kultur av välbefinnande. 43 organisationer för psykisk hälsa, funktionshinder och missbruk ingår redan. Tillsammans letar vi efter nya sätt att öka välbefinnandet och föra människor samman. Kukunori är kultur, experiment, lösningar och aktiviteter.

VME Interaction Design Environment är ett centrum för expertis och en pilotmiljö för framtidens användargränssnitt som utvecklats av Vasa universitet. VME, beläget i Technobothnia, Vasa, erbjuder en öppen miljö och verksamhetsmodell för samarbete mellan forskare av användargränssnitt, mellan studenter och företag och för att undersöka interaktionen mellan människa och dator och utveckla användargränssnitt.