Follow Us On

Kuulumisia kulttuuripajoilta: K60 Kulttuuripaja torjuu senioreiden yksinäisyyttä vertaistoiminnan voimin

Blogi

Kuulumisia kulttuuripajoilta: K60 Kulttuuripaja torjuu senioreiden yksinäisyyttä vertaistoiminnan voimin

 

Kymenlaaksossa käynnistyvät tänä vuonna Suomen ensimmäiset yli 60-vuotiaille suunnatut kulttuuripajat. Haastattelimme hankevetäjä Patrik Ikäläistä Kakspy:stä: Miksi senioreiden omalle kulttuuripajatoiminnalle nähtiin tarvetta? Mitä hyötyjä vahvuuslähtöinen vertaistoiminta tuo senioreiden arjen hyvinvointiin?

Kerrotko lyhyesti itsestäsi ja taustajärjestöstäsi; mikä on roolisi K60-hankkeessa? 

Olen Patrik Ikäläinen ja työskentelen projektipäällikkönä K60 Kulttuuripaja -hankkeessa. Taustajärjestömme on Kakspy ry eli Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. Kakspy on yleishyödyllinen toimija, jonka tarkoituksena on edistää mielen hyvinvointia ja osallisuutta. Kakspyn arvoja ovat toiveikkuus, osallisuus ja vastuullisuus. 

Mistä K60-kulttuuripajahankkeessa on kyse?

K60 Kulttuuripaja tarjoaa kaikille kymenlaaksolaisille senioreille avointa ja maksutonta arjen voimavaroja vahvistavaa, yhteisöllistä toimintaa. Stean rahoittama kolmevuotishanke käynnistyi maaliskuussa, mistä lähtien olemme rakentaneet verkostoja, kontaktoineet kohderyhmää ja yhteistyökumppaneita. Kulttuuripajat toimivat Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa. Ensimmäinen vertaisohjaajakoulutus pidettiin 10.6. ja varsinainen toiminta alkaa syksyllä. 

Kult­tuu­ria ei mää­ri­tel­lä hank­kees­sa tiu­kas­ti, vaan toimintaan osal­lis­tu­jat päät­tä­vät it­se, mil­lais­ia aktiviteetteja kult­tuu­ri­pa­joilla järjestetään. Ne voivat liittyä arjen kulttuuriin, liikuntaan tai johonkin taidemuotoon. Näemme, että kaikki leivonnasta liikuntaan ja siltä väliltä ovat kulttuuria, jota teemme tai kulutamme elämässämme.

Miksi tällaiselle toiminnalle nähtiin tarvetta Kymenlaaksossa?

Yksinäisyys ja osallisuuden puute ovat verrattain yleisiä ilmiöitä ikääntyneiden joukossa. Juuri eläköityneet saattavat jäädä kotiin ja kun työtovereita ei ole, muukin sosiaalinen piiri saattaa puuttua kokonaan. Harrastusmahdollisuuksia ja yhdistyksiä on olemassa, mutta mitkään niistä eivät perustu vertaisohjaajuuteen ja juuri se tekee kulttuuripajamallista erityisen.

Kakspy on Kukunori ry:n jäsenjärjestö ja GFP-mallia (ohjattu toiminnallinen vertaistuki) hyödyntävän kulttuuripajaverkoston jäsen. Miten malli toimii käytännössä K-60 kulttuuripajassa?

Kulttuuripajatoimintamme poh­jau­tuu hyvin vahvasti ver­tai­soh­jaa­juu­teen ja sen voimaan. Han­ke kou­lut­taa ha­luk­kaat ver­tai­soh­jaa­jat ja on tu­ke­na koko toi­min­nan ajan. Osallistujat ideoivat toimintaa itse. Kaikki toiminnan sisällöt nousevat osallistujien omista toiveista ja työntekijät auttavat toteutuksessa.

Mitä hyötyjä ja hyvinvointivaikutuksia malli mielestäsi tarjoaa, kenties erityisesti tälle kohderyhmälle?

Kulttuuripajatoiminta Suomessa on kohdennettu perinteisesti nuorille aikuisille, mutta muutkin ikäryhmät hyötyvät yhtä lailla yksilön omia vahvuuksia tukevasta, vertaisohjatusta yhteisötoiminnasta. Malli vahvistaa osallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyttä. Uskon, että toiminta edistää ikääntyneiden mielen hyvinvointia ja ehkäisee yksinäisyyttä.

Miten näet vahvuuslähtöisen vertaismallin potentiaalin ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämisessä ylipäätään tänä päivänä Suomessa? 

Jo se, että ihmiset lähtevät liikkeelle kodistaan vaikuttaa myönteisesti heidän toimintakykyynsä. Kun käydään kulttuuripajassa, tavataan uusia ihmisiä ja matkanvarrella saatetaan hoitaa samalla kauppa-asiat. Oma arjenhallinta vahvistuu. Usein hoitaja- tai lääkärikäynnin taustalla voi olla suureksi kasvanut huoli omasta terveydestä, kun ei ole ystäviä keiden kanssa jutella. On tärkeää käyttää terveyspalveluita ja hoitaa sairauksia tarkoituksenmukaisesti, mutta joskus jo mielen keventäminen auttaa. Olen kokenut tämän ihan omakohtaisesti.

Onko sinulla viestiä kymenlaaksolaisille senioreille, jotka harkitsevat liittymistä K60 Kulttuuripajaan? Miten toimintaan pääsee mukaan?

Kohderyhmäämme ovat kaikki kymenlaaksolaiset seniorit! Toivomme tavoittavamme niitä ikäihmisiä, joilla ei ole harrastuksia tai sosiaalisia suhteita. Yhtä tervetulleita ovat aktiivit seniorit, joilla on aikaa ja innostusta liittyä mukaan toimintaan. Meille voi tulla ihan vaikka vain kahvittelemaan ja tutustumaan. K60 Kulttuuripajaan ei tarvitse ilmoittautua ja jos oman kiinnostuksen mukaista tekemistä ei ole tarjolla, niin ehdota rohkeasti!

Millaisia toiveita sinulla on tulevaisuudesta ja siitä, että K-60 kulttuuripaja vaikuttaisi kymenlaaksolaisten senioreiden elämään pitkällä tähtäimellä?

Toivoisin, että K60 Kulttuuripaja toisi heille voimavaroja ja hyvää mieltä, joka kantaisi mahdollisten vaikeuksien ylitse. Toivon, että osallistujat saisivat hyviä ystävyyssuhteita ja merkityksellistä yhdessäoloa. Ehkä kulttuuripajaan osallistuminen innostaisi tutustumaan uusiin asioihin ja uusiin harrastuksiin?Kirjoitus on viides osa Kuulumisia kulttuuripajoilta -blogisarjaa, jossa esitellään Suomessa ja maailmalla toimivien GFP-mallin kulttuuripajojen toimintaa eri näkökulmista. Lue myös blogi, jossa Kukunorin Kosar Naeemi kertoo työstään naiserityisen kulttuuripaja NET:n projektikoordinaattorina.

 

K60 Kulttuuripaja pähkinänkuoressa

  • Suomen ensimmäinen yli 60-vuotiaille suunnattu kulttuuripaja, joka järjestää avointa ja maksutonta GFP-malliin perustuvaa toimintaa Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa.
  • Mielenterveystyössä kehitetty GFP-malli (Guided Functional Peer support) vahvistaa yksilön voimavaroja ja arjen hyvinvointia osallistavan vertaistoiminnan kautta.
  • Kulttuuripaja on Kakspy ry:n alaista hanketoimintaa, ja se toteutetaan STEA:n rahoituksella.
  • Hankkeen tavoitteena on yli 60-vuotiaiden mielenterveyden vahvistaminen, yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn edistäminen. Lue lisää.