Follow Us On

Mittausta vai tulosten arviointia?

Mitattujen tietojen tarkastelua.

Blogi

Mittausta vai tulosten arviointia?

 

Organisaatiolle on tärkeää ymmärtää ja tehdä näkyväksi toimintansa vaikutuksia sekä kehittää toimintaa entistä paremmaksi tiedon pohjalta. Vaikutuksien ja tuloksien todentamiseen tarvitaan mittaamista sekä johtopäätelmien tekemistä mittauksen tuloksien pohjalta. Toimivien prosessien luominen vaatii molempien prosessien ymmärrystä, suunnittelua ja aikataulutusta sekä yhdistämistä omia tavoitteita palvelevalla tavalla. Miten mittaaminen ja tulosten tarkastelu eroavat toisistaan? 

Mittaaminen pyrkii todentamaan toiminnan tuloksia

Mittaamisen ajatuksena on tehdä haluttua muutosta näkyväksi ja todentaa toiminnan tuloksia konkreettiseen muotoon. Onnistuneessa mittauksessa on valittu mittarit, jotka mittaavat tavoitteen toteutumista ja niiden käyttö on suunniteltua sekä systemaattista. 

Esimerkki

Toiminnan tavoitteena on lisätä mukana olevien henkilöiden merkityksellisyyden tunnetta arjessa 20% 6kk aikana. Tavoitteen mittaamiseen valitaan valmis osallisuuden kokemusta mittaava mittaristo, johon sisältyy merkityksellisyyden tunnetta mittaavia kysymyksiä.

Mittaamista päätetään toteuttaa ajanjakson aikana 3 kertaa samalla mittaristolla: toiminnan alussa, keskivaiheilla ja lopussa. 

Tuloksien tarkastelussa tehdään päätelmiä mittaustulosten pohjalta

Mittaustuloksien tarkastelussa pohditaan, miksi ja miten mittaustulokset ovat syntyneet ja tehdään suunnitelmia toiminnan kehittämiseksi tiedon pohjalta. Johtopäätelmien avulla mittaustulokset tuodaan arjen työn tueksi ja niistä saadaan hyötyä päivittäisessä työn organisoinnissa. 

Esimerkki

Ryhmän alkukartoituksessa huomataan, että toimintaan mukaan tulleet kokevat yksinäisyyttä ja erillisyyttä muista verrokkiryhmää enemmän. Toiminnassa päätetään keskittyä erityisesti yhteisöllisyyden kokemuksen lisäämiseen ryhmässä.

Keskivaiheilla huomataan, että ryhmään kuulumisen mittarissa on havaittu positiivista muutosta. Samalla huomataan, että arjen toimien merkityksellisyyden kokemuksessa ei ole tapahtunut muutosta tai jollain jopa laskua. Yhteisöllisyys pidetään yhä osana ryhmän toimintaa, mutta arjen merkityksellisyyden kokemuksen lisäämiseen tähtääviä toimia lisätään.

Mittaaminen ja tuloksien tarkastelu ovat osa samaa prosessia

Mittaamiseen tulisi aina sisältyä mitattujen tuloksien tarkastelu ja johtopäätelmien tekeminen tiedon pohjalta. Pelkkä asioiden mittaaminen ja tiedon kerääminen ei riitä, sillä se ei tuota hyötyä työhön ja kehittämiseen. Tulosten tarkastelulle ja kehittämiselle tulisi aina varata aikaa prosessin osana jo suunnitteluvaiheessa.

Muistilista:

Ymmärrä mittaamisen ja tuloksien tarkastelun erot

Mittaamisen tehtävänä on tuottaa tarvitsemasi tieto oikeassa muodossa eli kerätä tietoa. Tuloksien tarkastelun tehtävänä on tehdä johtopäätelmiä tiedon pohjalta ja kehittää arjen työtä. 

Varaa aikaa molemmille erikseen

Mittareiden valinnalle ja tiedon keruulle tulee varata tarpeeksi aikaa prosessin oikeissa kohdissa. Usein aikaa on varattu mittaamiselle, mutta liian vähän tulosten tarkastelulle. Tällöin mittaamisen hyödyt jäävät vaillinaisiksi.

Muista yhdistää toimenpiteet yhteiseksi prosessiksi

Pelkkä asioiden mittaaminen ja tiedon kerääminen eivät tuota suoranaista hyötyä, vaan tarvitaan systemaattista tulosten tarkastelua ja arviointia. Optimaalisesti molemmat toimenpiteet on aikataulutettu tukemaan strategisia tavoitteita, ja ne suoritetaan ajankohdissa, joissa niistä on toiminnalle eniten hyötyjä.

Tarvitsetko välineitä toiminnan vaikutuksien näkyväksi tekemiseen? Tutustu Pokka -hyvinvoinnin arviointialustaan ja ole meihin yhteydessä