Follow Us On

Tiimimme jatkaa finaaliin SFV Start! -haastekilpailussa

Henkilö pitelee hehkulamppua. Taustalla taivas ja auringonlasku

Tiedotteet

Tiimimme jatkaa finaaliin SFV Start! -haastekilpailussa

 

SFV Start! -haastekilpailun finalistit valittiin torstaina 2.12. semifinaalissa. Kahdestatoista semifinaalissa ideaansa esitelleestä tiimistä tiensä finaaliin selvitti kuusi tiimiä. Dateron, Kukunorin ja Vaasan yliopiston kokoonpano jatkaa ideallaan kohti vuonna 2022 järjestettävää finaalia.

2 naishenkilöä kukkien kanssa taustan edessä jossa lukee "finalists are"

Torstaina semifinaaleissa tunnelma oli katossa paikan päällä kuin etänäkin kun kaksitoista tiimiä esittelivät ideansa koulutuksen eriarvoisuuden kitkemiseksi. Illan pitchausten ideat tarkastelivat ilmiötä eri näkökulmista tarjoten erilaisia ratkaisuja samaan haasteeseen.

Koulutuksen periytyminen ja eriarvoistumisen taustalla on monenlaisia kompleksisia haasteita. Innovaatiossamme päätimme keskittyä löytämään uusia ratkaisuja LuKi-vaikeuksiin, sillä oppimisympäristöt vielä tänäkin päivänä painottavat vahvasti kirjoitetun kielen merkitystä. Jopa 15% henkilöistä jää näin eriarvoiseen asemaan.

Tiimimme ideana on kehittää alusta joka tukee sekä oppilaita että huoltajia ja opettajia, jotka päivittäin kohtaavat lukemisen ja kirjoittamisen haasteita. Idean kehittely jatkuu tiimityöskentelynä, sekä tammikuussa järjestettävässä työpajassa, jossa saamme tukea ratkaisun hiomiseen. Idea lopullisessa muodossaan esitellään finaalissa 28. tammikuuta 2022.

SFV Start! -haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat kaikkia lapsia ja nuoria (0–20-vuotiaat) menestymään oppimalla. Ratkaisujen avulla kitketään koulutuksen eriarvoistumista.

Datero ry on Pohjanmaan maakunnassa 20 vuotta toiminut erityisryhmien tieto- ja viestintätekniikan keskus. Sitä ylläpitää 17 potilas- vammais- ja etujärjestöä. Toimintamme on kaksikielistä ja suurin asiakasryhmä on LuKi-vaikeuden omaavat henkilöt.

Kukunori ry innostaa kaikkia tarttumaan toimeen ja kehittämään uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Mukana on jo 43 mielenterveys-, vammais- ja päihdealan järjestöä. Etsimme yhdessä uusia tapoja lisätä hyvinvointia ja kokoamme ihmisiä yhteen. Kukunori on kulttuuria, kokeiluja, ratkaisuja ja toimintaa.

VME Interaction Design Environment on Vaasan yliopiston kehittämä tulevaisuuden käyttöliittymien osaamiskeskus ja pilottiympäristö. Vaasan Technobothniassa sijaitseva VME tarjoaa avoimen ympäristön ja toimintamallin käyttöliittymien tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyölle ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä käyttöliittymien kehittämiseen.

Vårt team gick till finalen i SFV START! utmaningstävlingen

START! – utmaningstävlingens finalister utsågs vid semifinalen torsdagen den 2.12. Av de tolv lag som presenterade sina idéer gick sex lag vidare till finalen. Dateros, Kukunoris och Vasa Universitets gemensamma lag fortsätter med sin idé mot finalen som ordnas 2022.

I torsdagens semifinal var stämningen hög både på plats och för de som deltog på distans när de tolv lagen presenterade sina idéer för att minska på ojämlikheten i utbildningen. Kvällens presentationer granskade fenomenet från olika synvinklar och erbjöd varierande lösningar till utmaningen.

Bakom nedärvda skolningsmönster och sociala skillnader finns många komplexa utmaningar. Eftersom inlärningsmiljöer bygger till största del på det skrivna språket blir den 15% av eleverna som har läs- och skrivsvårigheter satta i en ojämlik inlärningssituation, därför beslöt vi i vår innovation att fokusera på nya lösningar gällande läs- och skrivsvårigheter.

Vårt lag ha som idé att utveckla en plattform som stödjer såväl elever, vårdnadshavare som lärare som dagligen konfronteras med läs- och skrivsvårigheter. Utvecklingsarbetet fortsätter i samarbete med lagets medlemmar, och i den workshop som ordnas i januari där vi får stöd för att utveckla vår idé. I finalen den 28. januari presenteras ideén i sin slutgiltiga form.

I SFV Start! -utmaningstävlingen efterlyses sociala innovationer, som hjälper alla barn och unga (0-20 år) att lyckas genom att lära sig. Lösningarna används för att radera ut ojämlikhet inom utbildningen. 

Datero rf är ett informations- och kommunikationsteknologiskt center för specialgrupper, som varit verksamt i Österbotten i 20 år. Föreningen drivs av 17 patient-, handikapp- och intresseorganisationer. Vår verksamhet är tvåspråkig och den största kundgruppen är personer med läs- och skrivsvårigheter. 

Kukunori ry inspirerar alla att agera och utveckla en ny kultur av välbefinnande. 43 organisationer för psykisk hälsa, funktionshinder och missbruk ingår redan. Tillsammans letar vi efter nya sätt att öka välbefinnandet och föra människor samman. Kukunori är kultur, experiment, lösningar och aktiviteter.

VME Interaction Design Environment är ett centrum för expertis och en pilotmiljö för framtidens användargränssnitt som utvecklats av Vasa universitet. VME, beläget i Technobothnia, Vasa, erbjuder en öppen miljö och verksamhetsmodell för samarbete mellan forskare av användargränssnitt, mellan studenter och företag och för att undersöka interaktionen mellan människa och dator och utveckla användargränssnitt.