Follow Us On

Pokka tekee kyselyiden tekemisestä helppoa ja säästää työaikaa

Blogi

Pokka tekee kyselyiden tekemisestä helppoa ja säästää työaikaa

18.11.20
Blogi

Arviointityökalu Pokka tukee järjestöjen kehittämistyötä tarjoamalla valmiiksi pohdittuja kyselylomakkeita, joiden avulla järjestöt voivat kerätä monipuolisesti tietoa toiminnastaan. Pokka mahdollistaa kyselyn tulosten vertailun omiin aiempiin tuloksiin sekä Pokkaan kertyvään anonymisoituun datapankkiin. Pokka lanseerattiin helmi-maaliskuun vaihteessa 2020. Tällä hetkellä Pokka on käytössä jo yli 330 järjestössä!

Koska meille on tärkeää tietää, kuinka hyvin Pokka on pystynyt vastaamaan käyttäjien tarpeisiin, kysyimme palautetta Pokan käyttäjiltä. Tällä hetkellä olemme saaneet ilahduttavat 146 vastausta kyselyyn.

Pokan taustalla on ajatus avoimesta tiedosta ja toiminnan läpinäkyvyydestä, tässä siis tiivis yhteenveto tuloksista.

”Pokka yhtenäistää arviointitiedon keruuta ja auttaa kehittämään yhtenäisiä rakenteita organisaation sisällä”

Pokka näyttäytyy tarpeellisena työkaluna järjestökentälle. Pokan koetaan tekevän arvioimisesta selkeää sekä aiempaa helpompaa. Vastaajat näkivät, että Pokan avulla he pystyvät arvioimaan toimintaansa monipuolisesti sekä saavansa tietoa toiminnan kehittämisen tueksi. Pokan tulokset ja vertailu -osio mahdollistaa tietoon pohjautuvan päätöksenteon.

“Pokka on todella arvokas työkalu järjestötoiminnan vaikuttavuuden arviointiin ja raportointiin. Se on selkeä, käyttäjäystävällinen ja monipuolinen. Olen kokenut Pokan erittäin hyödylliseksi erityisesti tietopohjaisessa kehittämistyössä.”

“Pokka tekee arvioinnista huomattavasti sujuvampaa! Arvioinnin suunnittelu ja työstäminen tuntuu aiempaa miellyttävämmältä.”

Myös arviot Pokan käytettävyydestä olivat hyviä (keskiarvot välillä 3,4-3,7 asteikolla 1-4). Käyttäjät kertoivat löytäneensä tarpeisiin sopivia kyselypohjia sekä mittareita. Valmiita kyselypohjia oli helppo hyödyntää ja kyselyn muokkaaminen ja mittarin lisääminen oli helppoa.

Myös kyselyn julkaisu koettiin helpoksi. Kyselyn tulokset on esitetty selkeästi ja Pokassa koettiin olevan monipuoliset tulosten suodatus- sekä vertailuominaisuudet. Pokka koetaan helppokäyttöiseksi, selkeäksi sekä monipuoliseksi arviointityökaluksi.

Pokan nähdään yhtenäistävän koko järjestön arviointia; yhteiset kyselypohjat sekä mittarit tekevät samankaltaisten toimintojen vertailun mahdolliseksi. Valmiit lomakepohjat myös säästävät aikaa ja niistä saa tarvittaessa ideoita ja vinkkejä jos kyselyä tarvitsee vielä muokata paremmin toimintaan sopivaksi.

“Kyselyitä tulee tehtyä enemmän kun on kiva työkalu käytettävissä!”

“Helppoa ja yksinkertaista kerätä vertailukelpoista tietoa toiminnasta sen kehittämistä varten.”

Pokan käyttäjät ovat nähneet Pokan vertailuominaisuudella olevan lisäarvoa toiminnan kehittämisessä. Yksinkertaisin tapa päästä alkuun vertailussa, on tarkastella oman toiminnan tuloksia esim. vuositasolla. Lomakepohjan valinta luo pohjan vertailulle, siihen kannattaa siis käyttää hetki aikaa. “Omassa järjestössämme saamme kaikista hankkeista yhteismitallista tietoa siitä, miten järjestömme onnistuu jäsentensä palvelemisessa.” Vertailu Pokan muihin käyttäjiin auttaa näkemään oman toiminnan vahvuudet ja kehittämistarpeet verrattuna muihin saman alan tai saman alueen toimijoihin. “Tulosten vertailu muiden toimijoiden kanssa on hyvä lisä. Valtakunnallinen vertailtavuus saattaa kirittää palvelujen kehittämiseen.”

Kehittämiskohtiakin löytyy – ja niihin tartutaan!

Pyrimme huomioimaan käyttäjien toiveet ja edelleen kehittämään Pokkaa entistä tarvelähtöisemmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Lähitulevaisuuden kehityskohteita on mm. paljon kysytyt kieliversiot, joiden lisäksi toteutamme useita pienempiä ominaisuuksia ja korjauksia.

Jatkossa toivomme edelleen palautetta Pokan käyttäjiltä, sitä voi antaa Pokan palautelomakkeen kautta tai sähköpostitse pokka@kukunori.fi.

Tervetuloa mukaan Pokan tyytyväisten käyttäjien joukkoon!

Rekisteröi oma organisaatiosi mukaan osoitteessa pokka.kukunori.fi

Outi Linnolahti

Kirjoittaja työskentelee Kukunorin Propellipäät-hankkeessa arviointi- ja seurantapäällikkönä