Follow Us On

Kukunorin uusi strategia 2024–27: kohti hyvinvoivia, ihmisen kokoisia yhteisöjä

Tiedote

Kukunorin uusi strategia 2024–27: kohti hyvinvoivia, ihmisen kokoisia yhteisöjä

 

Kukunorin toimintavuosi 2024 käynnistyi uudella strategialla. Strategian keskiössä ovat vahvat kukunorilaiset arvot, pokka, avoimuus ja luovuus sekä ajatus aidosti hyvinvoivista yhteiskunnista ja yhteisöistä, joissa inhimillisyys on kaiken toiminnan keskiössä: “Vain yhdessä voimme rakentaa maailmaa, joissa jokainen yksilö voi tuntea itsensä turvalliseksi, arvokkaaksi ja kuulluksi.“

Strategia edustaa järjestön kollektiivista näkemystä ja sitoutumista yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Kukunorin hallitus ja yhdistyskokous hyväksyivät yksimielisesti strategian, joka on kehitetty yhteistyössä henkilöstön, hallituksen ja sidosryhmien kanssa 2022–23 aikana.

 “Meille oli tärkeää, että strategiaprosessi on kauttaaltaan osallistava ja läpinäkyvä. Järjestimme kaksi strategiapäivää henkilöstön, sidosryhmien ja hallituksen kanssa, joissa workshoppasimme yhdessä visiota ja strategisia tavoitteita”, toiminnanjohtaja Markus Raivio avaa prosessia.

Monivaiheisen strategiatyön lähtökohtana oli tarkastella kriittisesti järjestön mennyttä ja nykyistä roolia dynaamisessa, muuttuvassa maailmassa. Globaalit ilmiöt, kuten digitalisaation eteneminen, väestörakenteen muutokset, yhteiskunnallinen polarisaatio ja eriarvoistuminen, pakolaisuus sekä ilmastonmuutos muovaavat väistämättä Kukunorin toimintaympäristöä, mutta tuovat työhön myös uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia.

“Strategiamme ottaa yhteiskunnalliset muutokset huomioon ja pyrkii kääntämään ne voimavaraksi. Vaikka maailma ympärillämme muuttuu, näemme muutoksessa mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti, innovoida ja mukautua tehokkaasti. Tavoitteenamme on olla mukana luomassa toivoa ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin ja edistävät kestävää hyvinvointia.”

Visiona maailma, jossa ihmisyys on hyvinvoinnin keskiössä

Uudessa strategiassaan Kukunori painottaa entistä vahvemmin tarvetta inhimillisyydelle, yhdenvertaisuudelle ja yhteisöllisyydelle tässä ajassa. Kukunorilaisten visiona on maailma, jossa ihmisyys on kaiken hyvinvoinnin keskiössä. 

“Inhimillisyys olkoon kaiken innovaation kulmakivi. Teknologiset sovellukset, hankkeet, mallit ja organisaatiot tulisi aina käsittää välineinä, jotka edistävät ihmisten välistä yhteyttä ja hyvinvointia. Tehtävämme on yhdistää ihmiset ja yhteisöt, jotta voimme yhdessä luoda uudenlaista hyvinvointikulttuuria. Saavutamme tämän uudistamalla rohkeasti toimintatapoja ja luomalla verkostoja, jotka pohjautuvat aidolle vuorovaikutukselle ja keskinäiselle luottamukselle”, Markus kertoo.

Yhteiskunnan perinteisiä rakenteita haastava kokeilukulttuuri oli Kukunorin toiminnan ytimessä jo järjestön alkuvaiheista. Päivitetty strategia vahvistaa entisestään näkemystä Kukunorista kansainvälistä dialogia luovana, sosiaalisena muutosvoimana:

“2020-luvun yhteisöt ja yhteiskunnat eivät ole irrallisia toimijoita, vaan toisiinsa linkittyneitä ekosysteemejä. Tämä edellyttää meiltä paitsi kykyä toimia eri kulttuureista tulevien yhteisöjen parissa, myös uudenlaista tapaa verkostoitua, kokeilla ja skaalata sosiaalisia innovaatioita, jotka luovat hyvinvointia niin alueellisella että globaalilla tasolla.”

Kansainvälisissä hankkeissa Kukunori tulee keskittymään erityisesti globaaleihin hyvinvointikysymyksiin, esimerkkinä GFP-malliin perustuvien kulttuuripajojen rakentaminen Keniassa yhdessä monikansallisen terveysohjelman ja vähemmistöjä edustavien paikallisjärjestöjen kanssa.

Tavoitteena uudet ratkaisut, jotka palvelevat kaikkien hyvinvointia

Kansainvälisten verkostojen ohella Kukunorin 2024–27 strategiassa korostuu tarve vahvistaa ymmärrystä teknologiasta, sen tuomista uusista mahdollisuuksista ja haasteista:

“Uuden strategiamme myötä sitoudumme hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja ihmisten yhdistämiseksi, tuen saavutettavaksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on luoda konkreettisia ja mitattavia tuloksia, jotka näkyvät selkeästi kohderyhmiemme arjessa ja hyvinvoinnissa.”

Kukunorin tavoitteena on työskennellä jatkossakin yhteiskunnan haavoittuvimmassa asemassa olevien kanssa, riippumatta heidän iästään, kulttuuritaustastaan tai sosioekonomisesta asemastaan. Strategiassa otetaan huomioon myös potentiaaliset uudet kohderyhmät, jotka erityisesti hyötyvät teknologian tuomista mahdollisuuksista. Esimerkiksi ikäihmiset ja maahanmuuttajat ovat ryhmiä, joille suunnattu erityinen huomio voi tuottaa merkittävää hyvinvointia.

“Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosina 2024–2027 Kukunori keskittyy inhimillisen teknologian hyödyntämiseen, monipuolisen yhteistyön luomiseen ja jatkuvaan kehitykseen, jotta voimme tehokkaammin edistää marginaalissa olevien yhteisöjen hyvinvointia”, Markus päättää.

Voi tutustua Kukunorin 2024–2027 strategiaan täältä.

 

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Markus Raivio
markus.raivio@kukunori.fi
p. 045 632 1973